Zemní a výkopové práce


Provádíme veškeré zemní práce v jakémkoli rozsahu od úprav terénu, přes výkopové práce při budování základů nebo inženýrských sítí, až po dokončovací práce.

Před prováděním projektové dokumentace je nutno zjistit základní údaje o podloží pomocí geologického a hydrogeologického průzkumu.

Průzkumy poskytují informace o únosnosti a stlačitelnosti základové půdy, o vlivu podzemní vody, o hloubce založení a o vhodnosti umístění stavby.

Před zahájením zemních prací se provádí vytýčení stavby na základě výkresu situace nebo na základě vytyčovacího výkresu (složitější stavby). Nejprve pomocí kolíků označíme jednotlivé rohy objektu, pomocí úhlopříček zkontrolujeme správnost rozměrů (s přesností na 1cm) a mimo budoucí výkop vybudujeme lavičky, na které přeneseme a označíme na nich směry, základů, stěn.Zemní práce v pozemním stavitelství se rozdělují na:


Přípravné zemní práce

Patří sem všechny práce, které je třeba na staveništi provést, aby hlavní zemní práce mohly pokračovat. Patří sem bourání objektů, odstranění drnů, sejmutí ornice nebo lesní půdy (dozery nebo skrejpry), odstranění stromů, křovin a pařezů.

Hlavní zemní práce

Patří sem výkopové práce a rozpojováni hornin, rozpojováni skalních hornin, rozvoz zemin, hutněni zemin, zajišťování stability stěn výkopů, roubeni, milánské stěny, štětové stěny, odvodnění stavební jámy atd.

Dokončovací zemní práce

Jedná se o konečnou úpravu pláně, rozprostření ornice (min. 100mm), osetí travním semenem, uložení drnů