Sklady DAM

Dodávka a výstavba skladů kapalných hnojiv

Smaltované nádrže na DAM

Od projekce po výstavbu


V oblasti zemědělství nacházejí stále častější využití kapalná hnojiva. Také pro tyto účely jsou nádrže z oboustranně smaltovaných plechů ideální. Kapalná minerální hnojiva se skladují ve smaltovaných nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem skladovaného hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Nádrže na kapalná hnojiva jsou vybavené smaltovanou střechou. Dno je ocelové, svařované, opatřené ochranným nátěrem, volitelně může být z vodo stavebního betonu. Ve spodní řadě opláštění je umístěn revizní vstup DN 700 a hrdlo pro připojení vypouštěcího potrubí. Dno je opatřeno odkalovacím potrubím. V horní řadě plechů je napojeno přepadové potrubí. Nádrž je vybavena výstupním žebříkem a obslužnou plošinou.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Výhody smaltovaných nádrží:

 • vynikající antikorozní vlastnosti smaltu
 • životnost smaltovaných nádrží je 25–35 let
 • vysoká otěruvzdornost a chemická odolnost
 • variabilita konstrukčního řešení.
 • rychlá realizace výstavby
 • malá zastavěná plocha a nízká hmotnost
 • zdravotní nezávadnost
 • možnost demontáže a přemístění

Popis skladu DAM

 • Zastřešené smaltované nádrže
 • Nádrže jsou umístěné v bezpečnostních záchytných vanách
 • Měření výšky hladiny v nádržích
 • Zastřešený prostor stáčení včetně technologií stáčení
 • Záchytná bezodtoková jímka příjmu a výdeje DAM
 • Prostor obsluhy a údržby
 • Prostor výdeje DAM
 • Potrubních rozvody a čerpadla

Konstrukce nádrží na kapalná hnojiva

Ocelové nádrže jsou sešroubovány z oboustranně smaltovaných plechů, šroubové spoje jsou utěsněny speciálním tmelem. Součástí nádrže je ocelový žebřík s plošinou. Ve dnu je vypouštěcí hrdlo Js 100, které je umístěno 5 cm nad úrovní dna pro ochranu dna před korozí pro zachycování případných kalů a sedimentů. Všechny nádrže jsou umístěny v navzájem propojených betonových či smaltovaných záchytných nepropustných vanách s užitným objemem 120% objemu největší nádrže. Doprava a manipulace s kapalnými hnojivem se provádí v uzavřeném potrubním systému z ocelových trubek. Nádrže jsou beztlaké s odvětrávací štěrbinou, opatřené revizním otvorem 900 mm. Nádrže jsou vybaveny přepadovým potrubím.

Ocelové smaltované nádrže jsou chráněny před účinky skladovaných látek oboustranným kyselinovzdorným smaltem. Šroubové spoje, konstrukce střechy a pozinkované povrchy jsou vnitřně i vně nádrže opatřeny dvojitým epoxydehtovým nátěrem. Ocelové dno uvnitř i vně nádrže, kotevní pás a výpustné hrdlo je opatřeno základním nátěrem a trojitým epoxydehtovým nátěrem. Měření výšky hladiny v nádržích může být provedeno stavoznakem nebo kapacitními měřiči. Měření tohoto typu se sestává z měřící sondy, umístěné ve střeše nádrže a z vyhodnocovací jednotky umístěné v rozvodně. Objekt skladu musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k úniku uskladněných hnojiv do povrchových nebo do podzemních vod nebo k nepřípustnému znečištění terénu.


Nádrže na kapalná hnojiva

Zastřešené nádrže ze smaltovaných plechů


Sklady kapalných hnojiv dodáváme na základě požadavku zákazníka bez automatizace nebo s automatickým řízením procesu výdeje, skladování hnojiv včetně evidence, případně míchání různých typů hnojiv. Smaltované nádrže pro skladování kapalných hnojiv o hustotě do 1400 kg/m³ lze s malými změnami využít také ke skladování nafty, pitné vody a požární vody. Smaltované nádrže bezpečně slouží velkoobjemovému uskladnění kapalných hnojiv, které se technickými parametry a životností vyrovnají dražším nerezovým nádržím.

Větší sklady kapalných průmyslových hnojiv jsou často umístěny v blízkosti železniční vlečky. Všechny nádrže jsou umístěny v nepropustné havarijní betonové nebo smaltované vaně. Na havarijní vanu navazuje čerpací stanice, ve které jsou umístěna čerpadla, rozvodna el. proudu a sociální zázemí skladu. Z boční strany je k havarijní vaně situována výdejní (popř. stáčecí) plocha pro silniční cisterny a aplikační mechanismy. Odděleně, u železniční vlečky, je umístěno zastřešené stáčení železničních cisteren.

Skladovací nadzemní nádrže skladů kapalných minerálních hnojiv o objemu větším než 100 m3 musí být opatřeny indikací případných netěsností těch částí nádrže, které nelze kontrolovat. Stáčecí místa příjmu a výdeje se musí zabezpečit bezodtokovou jímkou pro zachycení úkapů. Plochy, na kterých může dojít ke kontaminaci srážkových vod minerálními hnojivy, musí být řešeny jako nepropustné a odvodněny do jímek nebo účinného čistícího zařízení. Prostor stáčení je zastřešený, vybavený technickým zařízením ke stáčení. Stáčení je prováděno pomocí zdvojených čerpadel, hadic pro připojení na spodní vypouštěcí hrdlo cisterny, sklopného zařízení pro stáčení horním otvorem cisterny a ocelového potrubí, které je napojeno na prostor skladování. Celý prostor stáčení je vyspádován do samostatné záchytné jímky, která slouží k zachycení případných úniků KPH během stáčení. Záchytná jímka musí být provedena jako bezodtoková.

Zobrazit podrobnosti

Schéma skladu

 1. smaltovaná skladovací nádrž
 2. smaltovaná střecha
 3. stavoznak
 4. zastřešené výdejní místo
 5. smaltovaná bezpečnostní záchytná vana
 6. záchytná bezodtoková jímka příjmu a výdeje DAM
 7. ovládání výdeje kapalných hnojiv
 8. potrubních rozvody a čerpadla
 9. základová plocha výdejního místa
 10. železobetonový základ skladu DAM
 11. přístupový žebřík s plošinou


V oblasti výstavby skladu DAM nabízíme tyto služby:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu skladu
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování skladu

 • kompletní zaškolení obsluhy skladu
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů výrobního zařízení

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba skladu DAM

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení skladu do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku skladu kapalných hnojiv,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz