Kontrola nádrží

Provádíme revizní a odborné prohlídky nádrží

Revize a kontroly

Skladovacích nádrže a zásobníků


Provádíme revizní, odborné prohlídky, kontroly, měření a vodní zkoušky nádrží montovaných ze smaltovaných plechů a dalších technických zařízení potřebných pro provoz nádrží. Pro objednatele, vlastníky, provozovatele, správce nádrží nebo technologií, zajišťujeme kompletní vedení revizní agendy vyhrazených technických zařízení, včetně archivace předepsané dokumentace - revizních zpráv, protokolů o kontrolách, odborných prohlídkách, pasportů a podobně. Sklady kapalných průmyslových hnojiv ze smaltovaných nádrží typ Vítkovice byly realizovány v letech 1978 až 1986, přičemž fyzická životnost nádrží byla zaručena po dobu 18-20 let. V současné době je tato životnost pro většinu nádrží naplněna proto je nutné provést revizi nádrží pro zjištění stavu.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Dodržování revizních prohlídek nádrží

Základem řádné péče o nádrže ze smaltovaných plechů je vždy průběžné sledování jejich stavu – tedy provádění prohlídek, kontrol, revizí apod. V praxi jsou tyto pojmy často zaměňované, chybně pojímané a tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání přitom představuje jednu z nejčastějších příčin vzniku větších závad, jejichž odstranění bývá většinou několikanásobně dražší než pravidelná revize či kontrola šroubované nádrže.

Vodní zkoušky

Nabízíme provedení revizí vašich stávajících nádrží a posouzení jejich aktuálního technického stavu ve vztahu k jejich dalšímu použití jak z hlediska druhu kapalné látky, tak i z hlediska očekávané další životnosti. Pravidelné kontroly a zkoušky těsnosti u skladovacích nádrží tekutin jsou předepsané zákonnou normou. V tomto směru nabízíme kompletní služby. Navrhneme Vám řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení případné opravy či renovace.


Odborné prohlídky nádrží

U smaltovaných nádrží typu VÍTKOVICE byla výrobcem garantována životnost 20 let, po uplynutí této doby je další používání nádrží podmíněno provedením kompletní, odborné prohlídky. Naše firma zajišťuje tyto odborné prohlídky, revize a následné opravy těchto nádrží. Máme vypracovány potřebné technologické postupy a dokumenty splňující všechny současné normy a předpisy, kterými se řídíme.

Prováděním pravidelných, odborných prohlídek smaltovaných nádrží předejdete navýšení nákladů při následných opravách. Při osobní prohlídce našeho revizního technika Vás seznámíme s nejčastějšími příčinami vzniku závad na nádržích typu Vítkovice

I když smaltované nádrže mají životnost vyšší jak 40 let je zapotřebí dbát na pravidelnou údržbu. Lehká oprava smaltovaných řeší případnou netěsnost, korozi povrchu či mechanickou závadu jen na přechodnou dobu. Většina lehkých oprav se provádí za plného provozu nádrže, to znamená, že obsah nádrže nemusí být vypuštěn. Pro trvalé odstranění případné závady je potřeba povést opravu střední nebo generální smaltované nádrže.


Příčiny netěsnosti nádrží

Nádrže z oboustraně smaltovaných plechů


Jednou z hlavních příčin netěsnosti je odlupující se tmel na vnitřní straně nádrže. Včasným odstraněním těchto netěsností můžete předejít katastrofálním důsledkům a správně zvolenou opravou minimalizujete následné náklady na případnou renovaci.

Plechy jsou po celém povrchu chráněny smaltem, hrany plechů bohužel ne, a proto je třeba vnitřní hrany plechů ochránit speciální silikonovou vrstvou. Životnost silikonových tmelů využívaných v 80 letech byla 20 let a byla stanovena téměř přesně. Bohužel tyto tmely stářím ztratily svou přilnavost a silikonová vrstva se začala loupat. Toto umožnilo uskladňovanému médiu narušit kvalitu plechů pomocí rychle se šířící koroze. Přílišná koroze velmi negativně ovlivňuje těsnost a následně statiku celé smaltované nádrže.

Současné normy předepisují předimenzovanější konstrukční prvky smaltovaných nádrží, a proto se těmito platnými normami beze zbytku řídíme při opravách.

Z výše jmenovaného vyplývá, že je nutné při opravě vyměnit i všechny poškozené šrouby, které byly dříve opatřeny pryžovou půlkulatou hlavou. Tyto jsou nahrazeny pevnostní šrouby DIN 8.8, které mají hlavu potaženou plastem a na rozdíl od původních šroubů odolávají slunečnímu záření a agresivním látkám. Správný počet vyměňovaných šroubů musí být navržen s ohledem na statiku celé smaltované nádrže.

Zobrazit podrobnosti

Kontrola a údržba ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604


Tato norma nahrazuje ustanovení o kontrole a údržbě ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb uvedených ve zrušené ČSN 73 2601 z roku 1988 [1], která nejsou obsažena v evropské normě ČSN EN 1090-2 A1 [6], která problematiku kontroly a údržby neřeší. Norma klade důraz na správu a udržování ocelových konstrukcí podle projektové a provozní dokumentace a je současně podkladem pro prohlídky a posuzování ocelových konstrukcí. Norma předepisuje intervaly kontrol. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC1 - Zemědělské budovy, kam lidé běžně nevstupují (např. budovy pro skladovací účely, skleníky) se běžná prohlídka se provádí 1krát za 5 let, podrobná prohlídka nejméně 1krát za 10 let. Povinnost k provádění prohlídek má vlastník stavby.Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách


požaduje v § 39 odst. 4 písm. d) provádět nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost nádrží určených pro skladování. Zkoušky těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) se týkají každého, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu (tj. zařízení s kapalnými závadnými látkami 1000 a více L) nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (blíže § 2 písm. c) vyhlášky 450/2005 Sb.).


Informace

Máte-li zájem o zpracování cenové nabídky pro provedení revizní prohlídky či kontroly nádrží,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz