Vše o bazénech
Otevřít info

info

zde

+420 773 400 010 - informace týkající se prodeje plechů na bazény a dopravy.
email : roman.jurica@morkus-morava.cz

Co zahrnuje stavba venkovního bazénu

Stavbě bazénu je třeba věnovat velkou pozornost nejen při volbě konstrukce, ale i stavebního materiálu.

Plánování stavby bazénu

Při plánování stavby rodinného bazénu je třeba zvážit nejen aspekty funkčního návrhu optimálního tvaru a rozměru bazénu ve smyslu hlavních zásad hospodárného a bezporuchového provozu, ale je třeba důkladně zvážit včlenění stavební konstrukce do daného prostředí.

Každý bazén potřebuje ke svému instalování určitou stavební připravenost, přičemž postup přípravy a stavby bazénu je nutno konzultovat přímo s dodavatelem bazénu.

Mezi základní prvky současných trendů stavby bazénu patří důkladně propracovaný stavební projekt a speciální aplikace stavebních prvků spolu s estetickým a technickým provedením bazénu.

Nosná konstrukce bazénu musí být navržena v souladu s platnými předpisy a typem bazénu a musí splňovat podmínky statické únosnosti okolní zeminy s přihlédnutím k velikosti, tvaru a typu bazénu.

Výběr materiálu - venkovní bazén

Důležitou úlohou je zejména výběr vhodných materiálů a postupů, provedení podkladových konstrukcí, izolací a dilatačních prvků.

Každý bazén potřebuje ke svému instalování určitou stavební připravenost, přičemž postup přípravy a stavby bazénu je nutno konzultovat přímo s dodavatelem bazénu.

Mezi základní prvky současných trendů stavby bazénu patří důkladně propracovaný stavební projekt a speciální aplikace stavebních prvků spolu s estetickým a technickým provedením bazénu.

Ke stavbě bazénu může být použito jakéhokoli staviva, které zaručuje pevný tvar, dokonalou vodotěsnost a hladký (ale neklouzavý) povrch.

Hrany bazénu - bezpečnost

Všechny kouty a hrany bazénu musí být zaobleny, aby se zabránilo úrazům a byl usnadněn úklid.

Venkovní bazény - odolnost v mrazu

Mimořádnou pozornost je nutno věnovat venkovním bazénům a vodorovným plochám, které jsou vystaveny mrazu.

Bazény - speciální tmely, lepidla, spárovací materiály

Při kladečských pracích na bazénech je nezbytné dodržovat předepsané postupy a používat speciální tmely, lepidla a spárovací materiály podle návodů jejich výrobců. Povrchová úprava obkladů stěn i podlah je různá podle typu zvoleného bazénu a musí být nejen esteticky vhodně řešena, ale i snadno a rychle udržovatelná při dodržení hygienických a bezpečnostních předpisů.

Profesionální práce

Každá úspěšná realizace vyžaduje profesionálně provedené dílo tak, aby přinesla spokojenost všem uživatelům..

Druhy venkovních bazénů

Podle stavební technologie lze běžně vyráběné a stavěné bazény rozdělit do čtyř základních typů:

 • betonové bazény
 • bazény v kombinaci plechu s fólií
 • bazény v kombinaci plastových panelů s fólií
 • monolitické laminátové bazény

Legislativa a povolení pro stavbu bazénu

Vybudování bazénu je vždy spojeno se stavebními pracemi a stavba se odvíjí od konkrétní situace. Před zahájením stavby bazénu je třeba posoudit, zda se jedná o novou stavbu, rekonstrukci nebo jen udržovací práce.

Stavby do 16 m2 se provádějí na ohlášení stavebnímu úřadu, od 16 m2 je nutné stavební povolení, ke kterému je třeba předložit stavební projekt.

Firmy většinou poskytují vzorové projekty zdarma nebo nabídnou projekt na míru.

Konstrukce bazénů musí dlouhodobě či v některých případech jednorázově zaručit:

 • dobrou užitnou funkci (funkce)
 • dostatečnou statickou odolnost a životnost
 • vodotěsnost (včetně prostupu potrubí)
 • snadnou proveditelnost, krátkou dobu výstavby, malou pracnost pracnost
 • dobrý vzhled
 • dobrý vzhled vody (prostřednictvím úpravy povrchů a ve spojitosti s osvětlením)
 • dobré technické řešení všech detailů a příslušenství
 • bezpečnost užití bazénu (například neklouzavou úpravou povrchu vstupních schodů atd.)
 • snadnou instalací odpovídajícího systému výměny vody
 • přijatelné náklady pořizovací (J) a provozní
 • snadnou údržbu
 • splnění specifických podmínek a požadavků (například odolnost proti prorůstání kořeny; možnost pozdějších zásahů a úprav apod.)
 • snadné přezimování
 • snadné uvedení do provozu i mimo provoz na začátku a konci sezony

Co zajistit z technického hlediska pro stavbu bazénu

 • Dostatek vody, tepla a elektrické energie pro provoz bazénu (teplota vody v bazénu by se měla pohybovat mezi 27 a 30 °C. Jiná teplota může způsobit u některých osob při delším pobytu ve vodě a větší svalové zátěži zdravotní potíže).
 • Zajistit kam se bude vypouštět voda z praní filtru a bazénu.
 • Alternativní zdroj energie nebo více násobné využití vody může snížit provozní náklady. Je třeba si uvědomit, že životnost technického zařízení pro úpravu vody a zajištění tepla pro provoz bazénu nepřekračuje 10 let a většinou už po takové době nepracuje hospodárně.

Faktory působící na konstrukci bazénů

Podle umístění bazénu na terénu, zapuštěného nebo polozapuštěného pod úroveň terénu je třeba počítat se silami, které na konstrukci působí.

Jsou to zejména síly působící horizontálně na stěny bazénu, a to tlak vody v nádrži a u zapuštěných bazénů také tlak okolní zeminy. Dále jsou to síly působící vertikálně na dno, případně na zešikmené stěny, dále vlastní hmotnost nádrže, případně zatížení obruby bazénu atd. To vše je úkolem projektanta, který stavbu připravuje..

Prvním kroky ke stavbě zapuštěných nebo polozapuštěných bazénů

Podle umístění bazénu na terénu, zapuštěného nebo polozapuštěného pod úroveň terénu je třeba počítat se silami, které na konstrukci působí.

 • vytyčení tvaru nádrže (u venkovních bazénů včetně šachty na technické vybavení)
 • provedení výkopu zeminy (nádrž by měla být osazena do vhodných podmínek, tj. na málo stlačitelných půdách a nad hladinu podzemní vody
 • půdorysné rozměry výkopové jámy pro osazení montovaných bazénů musí být větší oproti vnějším rozměrům bazénu, a to cca o 400mm při osazování bazénu jeřábem (např. pro bazén vnějších rozměrů 3y5,2 m je nutné vyhloubit jámu min. 3,4x5,6 m
 • při montáži bazénu přímo ve vykopané jámě min o 800 mm
 • výkopy pro potrubí i dno musí být v nezámrzné hloubce (v našich zeměpisných podmínkách by mohlo dojít při zamrznutí ke zborcení konstrukce bazénu tlakem zamrznuté zeminy)
 • pro většinu montovaných bazénů je nezbytná základová deska, která musí být armovaná betonářskou ocelí (pro většinu základových půd postačí uložit do betonu dna tl. 150 mm síť Kari)
 • menší bazény mohou mít rovné dno a hloubku vody1,2-1,5 m
 • větší bazény mívají dno vyspárované až do hloubky 2 m
 • instalace bazénových rozvodů včetně přidružených instalací rozvodů elektrických, vody, plynu a odpadu
 • u betonových bazénů vykládaných fóliemi se po vybetonování a začištění bazénu zavěsí fólie na lišty a napouští se voda tak, aby se fólie postupně vypínala
 • v průběhu napouštění se napojí systém recirkulace s filtrační jednotkou a nainstalují se bazénové doplňky
 • před dopuštěním vody a spuštěním filtrace se odzkouší ještě všechny funkce bazénu

Tipy, jak postupovat při stavbě plastových bazénů

 • vytyčí se plocha budoucího bazénu
 • připraví se výkop a betonové věnce pod panely
 • osadí se panely a vzpěry panelů se zabetonují
 • vybetonuje se dno bazénu a šikminy
 • osadí se bazénová fólie
 • namontuje se bazénová technologie
 • napustí se bazén

Nakonec se provedou závěrečné úpravy terénu kolem bazénu. Jeho okolí může mít různou úpravu - dlažby nebo krásný přírodní vzhled okolo bazénu lze vytvořit přírodními říčními oblázky, které se lepí transparentními epoxidy na pevný podklad.

Obklady bazénů podle způsobu uplatnění

 • hladké polomatné pro obklady stěn bazénů a fasády
 • s reliéfním povrchem pro čelní stěny bazénů, např. tvaru jehlánků
 • se speciálními protiskluzovými povrchy na podlahy kolem bazénů a ve sprchách
 • bazénové tvarovky pro přelivové hrany bazénů, soklové a rohové tvarovky na zaoblení hran (tyto tvarovky zvyšují bezpečnost a hygienu v okolí bazénů)
 • u venkovních bazénů musí mít obklad vysokou odolnost proti působení vody, povětrnostním podmínkám a mrazu, i pokud se jedná o venkovní plochy

Fólie pro vyložení bazénů

Nejrozšířenější fólie Arkoplan, která se vyrábí ve dvou typech:

 • s akrylátovou povrchovou úpravou (povrch je lesklejší a hladší);
 • bez akrylátové povrchové úpravy, který se dříve často používal (povrch není tak hladký).

Fólie Arkoplan s povrchovou úpravou má tloušťku 1,5 mm, je vyztužena polyesterovou textilií proti namáhání, je stabilizovaná proti UV - záření, je teplotně vcelku stálá, nepropustná a stálobarevná. Svařuje se na místě v pásech šířky 1,65 m a 2,05 m. Záruka je většinou 10 let, životnost 20 let a více.

Přívod a odvod vody bazénu

Každý bazén musí mít přívod i odvod vody, které musí být umístěny tak, aby je bylo možné snadno obsluhovat. Pro přívod vody se používají vtokové otvory nebo vstřikovací trysky vhodně umístěné tak, aby voda cirkulovala po celém bazénu a nevytvářela tzv. mrtvé kouty, což jsou místa s velmi pomalou nebo žádnou výměnou vody.

Posouzení hladiny spodní vody

Pro bezpečný provoz bazénu je důležité posoudit hladinu podzemní vody a vliv jejího případného snížení či zvýšení na konstrukci bazénu. Do výkopové jámy se proto osazují drenážní trubky vyspádované směrem k místu odvodnění (ve sklonu min. 3 %) tak, aby byla spodní voda bezpečně odvedena z okolí bazénu. Tyto drenážní perforované trubky bývají keramické a v poslední době často plastové.

Posouzení hladiny stoleté vody

Kromě podzemní vody by se měla v projektu posoudit míra ohrožení stoletou vodou, protože pokud povodňová voda obklopí prázdný bazén, bude mít voda podobné účinky na konstrukci bazénu jako při zvýšení úrovně podzemní vody v okolí bazénu. Pokud tato situace nastala, musí se po opadnutí vody počkat s očištěním vnitřku bazénu až do doby, kdy se sníží i hladina podzemní vody v okolí stavby. Pro přívod vody se používají místo klasických trubek různé hadice. Recirkulace vody a odtok vody z bazénů jsou zajišťovány odtokovými zařízeními, jako jsou přelivové systémy a skimmery )odvodňovače). Skimmerový systém se dnes používá nejčastěji.

Smaltované bazény

 

poptavky-kontakty-z

Mapa

map-cz-cs

 

Kde nás najdete

Provozní doba

PO: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ÚT: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ST: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ČT: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

PÁ: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

SO: zavřeno

NE: zavřeno

Rychlý kontakt

Morkus Morava, s.r.o.

Fakturační adresa
Lazníky 163, 751 25 Veselíčko
IČ: 278 48 485
DIČ: CZ 278 48 485
tel. administrativa: 774 405 816
tel. jednatel: +420 737 540 190